Sklep online: MaxBody. Odżywki i suplementy.

+(48) 881 543 678

Poniedziałek - Sobota: 10:00 - 18:00

Regulamin

Wstęp:

Regulamin sklepu internetowego “Max Body”.
Data publikacji:

Sprzedaż odżywek i suplementów w sklepie realizuje Dariusz Pobiega prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Max Body” z siedzibą w Krakowie (30-091), ul. Bronowicka 56/2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługujący się numerem NIP: 662-18-03-402
Kontakt e-mail: kontakt@maxbody.com.pl

§ 1: Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MaxBody;

1.4. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] – serwis internetowy dostępny pod adresem www.maxbody.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Dariuszem Pobiega a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2. Postanowienia ogólne:

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.maxbody.com.pl/ [dalej, “adres”]

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod [adresem], prowadzony jest przez [oznaczenie zgodne z częścią I. podręcznika].

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej,

b) Opera w wersji 7.0 lub nowszej,

c) Google Chrome w wersji 9.0 lub nowszej,

d) Mozilla Firefox w wersji 8.0 lub nowszej,

e) minimalna rozdzielczość ekranu 800×600 pikseli,

f) włączonie w przeglądarce możliwości obsługi Javascript oraz zapisu plików Cookies,

 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3: Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego:

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. MaxBody może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MaxBody za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MaxBody.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MaxBody.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MaxBody,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4: Formy dostawy i metody płatności:

4.1. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie całej Polski pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

a) przesyłką kurierską DPD – koszt 14,90 zł, orientacyjny czas zamówienia do 2 dni roboczych od chwili realizacji zamówienia,

b) przesyłką kurierską INPOST – koszt 14,90 zł, orientacyjny czas zamówienia do 2 dni roboczych od chwili realizacji zamówienia,

c) za pośrednictwem paczkomatów INPOST – koszt 9,90 zł, orientacyjny czas zamówienia do 3 dni roboczych od chwili realizacji zamówienia,

4.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.maxbody.com.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

4.5. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki,

4.6. Opłaty można zrealizować w sposób następujący:

a) za pobraniem – koszt 4,00 zł, płatność gotówką kurierowi przy odbiorze,

b) przedpłata- przelew na konto bankowe sklepu:

Dane do wpłaty:

Max Body Dariusz Pobiega
ul. Bronowicka 56/2
30-091 Kraków

Nazwa Banku: IDEA Centrala
Nr rachunku: 93 1950 0001 2006 5073 0572 0001

Jeśli zdecydują się Państwo na opcję przelewu na nasze konto – na wpłatę czekamy do 10dni. Po upływie 10 dni zamówienie zostanie anulowane.

§ 5: Realizacja zamówienia:

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową [adres], dokonać wyboru przez Klienta, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MaxBody Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 6: Odstąpienie od umowy:

6.1. Na Zamówiony przez Klienta towar przysługuje możliwość odstąpienia od umowy do 14 dni.

6.2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

6.3. Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować MaxBody o swojej decyzji w tej sprawie, w drodze jednoznacznego oświadczenia:

a) pismo wysłane pocztą,
b) pismo wysłane faksem,
c) pismo w formie elektronicznej wysłane drogą mailową

6.4. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z wzoru formularza, ale nie jest to koniecznością.

6.5. Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać z linku poniżej:

(tu zamieścić link)

6.6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty związane ze zwrotem Towaru.

§ 7: Odpowiedzialność za wady:

7.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towarów wolnych od wad.

7.2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad Towarów Sklep ponosi odpowiedzialność stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5563 k.c. (Dz. U. Nr 16, poz. 93).

7.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. MaxBody odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez MaxBody lub przyczyn, za które MaxBody ponosi odpowiedzialność.

7.4. Przedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

§ 8: Reklamacje:

8.1. MaxBody jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [adres e-mail]. MaxBody zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. MaxBody nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

9.1. MaxBody podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MaxBody o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: [adres], mailowo pod adres [adres e-mail] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. MaxBody zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń:

10.1. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości reklamacyjnych z zerowym efektem oraz po uzyskaniu zgody Sprzedawcy, Klient może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

§ 11: Polityka prywatności i pliki cookies:

11.1. MaxBody stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer MaxBody na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

11.2. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

11.3. MaxBody stosuje mechanizm plików “cookies” w celu:

a) rejestrowania informacji o urządzeniach końcowych Klientów,

b) weryfikacji i wprowadzania poprawek w swojej ofercie,

c) prowadzenia statystyk, jako podstawy do modyfikacji i ulepszenia jakości Sklepu,

11.4. Każdy Klient może wyłączyć politykę „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia z którego korzysta. MaxBody informuje, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub niemożność korzystania z witryny Sklepu MaxBody.

§ 12: Postanowienia końcowe:

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MaxBody, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MaxBody a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MaxBody.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.